RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

"Extins 01.02.2019" Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor civile privind construcţia podului peste pîrău și acces la pod în satul Sireţi, raionul Străşeni.

Reg. no.: 06/19 PRRECI
Categorie: Civil Works
Launch date: 2019-01-17 16:00:00
Deadline: 2019-02-01 17:00:00

Fondul  Internaţional  pentru  Dezvoltarea  Agriculturii (IFAD)  finanţează  Programul  Rural  de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă  (PRRECI) în Moldova. Programul este în derulare din 2014 şi va activa în decursul unei perioade de cinci ani. Componenta INFRASTRUCTURA RURALĂ DE SCARĂ MICĂ din cadrul PRRECI este gestionată de către Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor IFAD (ANGAJATOR).

Funcţia Responsabilului tehnic are ca scop organizarea şi realizarea supravegherii directe a lucrărilor civile care se vor executa în baza proiectului tehnic și în conformitate cu condițiile contractului, care urmează a fi semnat între Angajator și compania de construcții (Contractor). Responsabilul tehnic va activa sub controlul direct al ANGAJATORULUI şi în cooperare cu beneficiarul de proiect format din agenți economici ca grupul-client (în continuare “Client”) și Primărie.

Sarcini și responsabilități generale

  1. Verificarea volumelor de lucrări și materiale, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor de construcţie şi completarea Registrului de lucrări şi cărţii tehnice;

  2. Efectuarea controlului şi completarea documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate de Contractor;

  3. Lucrul cu Contractorul în vederea identificării problemelor şi raportarea lor imediată către Primărie, Client şi Angajator;

  4. Colectarea de la Contractor a rapoartelor privind lucrările executate şi verificarea lor;

  5. Depistarea şi informarea imediată a Angajatorului despre includerea în dările de seamă privind lucrările executate a lucrărilor care de fapt nu au fost efectuate;

  6. Monitorizarea respectării termenului de finisare a lucrărilor de construcţie conform contractului semnat cu Contractorul;

  7. Prezentarea regulată a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului;

  8. Promovarea procedurilor Angajatorului şi asigurarea transparenţei implementării proiectului în rândurile beneficiarilor.

Responsabilul tehnic îşi asumă răspunderea materială personală și deplina faţa de Angajator şi client care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.

Criterii de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:

  • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate;

  • Deținător de  licenței în domeniul supravegherii lucrărilor de construcție care se solicită la prezenta licitație.

Metoda și criteriile de evaluare

Consultantul va fi selectat în baza Metodei celor mai mici costuri (LCS) expusă în Manualul de procurări IFAD.  Consultanții vor fi evaluați pentru a fi incluși în lista scurtă, în baza CV-lui și Scrisorii de exprimare a interesului, conform următoarelor criterii:

Poziția

Criterii de apreciere

Unitatea de măsura

Punctaj

A

Studiile  corespunzătoare domeniului solicitat (Diplomă de licență, MSc)

Puntaj maxim în raport cu nivelul studiilor

 

tipul studiilor

 

25 puncte

B

Experiență de lucru în calitate de Responsabil tehnic atestat

Punctaj maxim în raport cu numărul total de contracte executate

contracte

 

      60 puncte

C

Cunoștințe în operarea calculatorului și programelor specifice domeniului de specialitate

Punctaj maxim în raport cu nivelul de utilizare (începător, mediu, avansat)

nivelul de utilizare

15 puncte

Total

100 puncte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul scrisorii pentru exprimarea interesului      (OBLIGATORIU)

       Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, prezentați scrisoarea de exprimare a interesului (pe care o puteți descărca mai sus) la una din adresele menționatemai jos,  pînă la 24 ianuarie 2018, 01 februarie, 2019, ora 17:00, cu următoarele specificații:

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Republica Moldova, mun. Chişinău

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul 1303

„Pentru Licitația 06/19 PRRECI

sau în varianta scanată la adresa electronică:

E-mail: procurement@ucipifad.md

Pentru eventuale întrebări de clarificare:

Nadejda Russu, specialist în procurări UCIP-IFAD

Tel. (373 22) 22-50-46

Fax (373 22) 24-00-56

E-mail: procurement@ucipifad.md

       Vă mai informăm că numai responsabilii tehnici inclusi în lista scurtă vor recepționa Cererea pentru ofertă tehnică și financiară (Request for proposal).


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)